Розвиток соціально-трудової сфери повинен відбуватися у нерозривній єдності з екологічною та економічною складовими держави. Наш центр самостійно та у співпраці з ключовими, зацікавленими інституціями проводить дослідження теоретичного і прикладного спрямування соціально-трудових явищ, їх тенденцій і державної політики України у цій сфері.

Інформаційна картка Директиви

Директива 79/7/ЄС про рівне ставлення до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення Директива 92/85/ЄЕС про охорону праці вагітних працівниць, породіль та годувальниць Директива 2010/18/ЄС про батьківську відпустку Директива 2000/78/ЄС щодо протидії дискримінації у сфері зайнятості та професійної діяльності Директива 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расової чи етнічної належності Директива 2002/14/ЄС про інформування та консультації Директива 2001/23/ЄС про захист працівників в разі зміни власника підприємства чи бізнесу Директива 98/59/ЄС про колективні звільнення Директива 91/383/ЄЕС про охорону праці працівників зі строковою чи тимчасовою зайнятістю Директива 97/81/ЄС про неповну зайнятість Директива 1999/70/ЄС про строковий трудовий договір Директива 91/533/ЄЕС щодо інформування працівників про умови праці Директива 89/654/ЄЕС щодо вимог з охорони праці до робочого місця Директива 2009/104/ЄС щодо вимог з охорони праці до робочого обладнання Рамкова Директива 89/391/ЄС з охорони праці Директива 2004/113/ЄС про рівний доступ чоловіків і жінок до товарів і послуг

Бліц інтерв'ю з Директивою

Директива 2009/104/ЄС щодо мінімальних вимог з безпеки та здоров’я при використанні робочого обладнання працівниками під час роботи Директива 89/654/ЄЕС про мінімальні вимоги з безпеки й охорони здоров'я до робочого місця Директива 79/7/ЄЕС про поступове впровадження принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення Директива 2010/18/ЄС про впровадження переглянутої Рамкової угоди щодо батьківської відпустки Директива 2004/113/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок щодо доступу та постачання товарів і послуг Директива 2000/78/ЄС щодо протидії дискримінації у сфері зайнятості та професійної діяльності Директива Ради 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення до осіб незалежно від расової або етнічної належності Директива Ради 89/391 ЄЕС про впровадження заходів, що сприяють покращенню безпечних і здорових умов праці працівників Директива Ради 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з покращення безпечних і здорових умов праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують грудьми Директива Ради 97/81/ЄC щодо Рамкової угоди про неповну зайнятість, укладеної між UNICE, CEEP та ETUC Директива 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради про встановлення загальних правил інформування та консультування працівників в Європейському Співтовариств Директива Ради 2001/23/ЄС 2001 року про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесу або частин підприємств чи бізнесу Директива Ради 91/383/ЄЕС про доповнення заходів зі сприяння покращенню безпечних і здорових умов праці працівників з трудовими відносинами фіксованої тривалості або тимчасовими трудовими відносинами Директива Ради 1999/70/ЄC щодо Рамкової угоди про роботу на визначений строк Директива Ради 91/533/ЄЕС щодо інформування роботодавцем працівників про умови трудового договору чи трудових відносин Директива Ради 98/59/ЄС про наближення законів держав-членів щодо колективних звільнень